Automatic translation of this blog page

Tuesday, May 26, 2009

Iman

IMAN KEPADA ALLAH
OLEH TARMIZI, S.Pd
QS 30: 22-23


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berpecah belah karena berselisih.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.QS 2: 213

Manusia itu adalah umat yang satu. , maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.
QS 21:22


Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan ?Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan ?
Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.

1. Sebutkan 3 agama yang turun dari langit!
2. Sebutkan 4 agama yang lahir di bumi, dan di mana tempat asalnya!
3. Sebutkan Tuhan-tuhan pada 2 agama selain Islam!

QS 112:1 &3
Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan.
QS 23:91

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.

4. Iman kepada Allah sebagai Tuhan yang Esa adalah wajib! Pada hal Tuhan Allah itu ada dalam agama Islam, Nasrani (Kristiani) dan Yahudi (Zionis).
Nah, saat ini agama apa yang murni Tauhidnya, dan kenapa demikian?
5. Sebutkan 5 cara kamu beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari!
6. Jika Tuhan itu lebih dari satu, apa yang akan terjadi?

Malaikat disebut juga angel (Ingg), dev (Aria), theos (Yunani), deu (Itali), dev/dewa (sankskrit), malaikat (Semirik/Yahudi & Arabik/Islam).
QS 66: 6
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
QS 69:17
Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas mereka.

7. Apakah malaikat pencabut nyawa dan penjaga neraka itu hanya satu? Kemukakan alasanmu! Sebutkan juga nama-nama malaikat untuk kedua tugas di atas!
8. Alqur’an dijadikan buku pertama kali pada masa Usman, kemudian disempurnakan diberi baris dan tanda yang lain. 1) Sebutkan minimal satu dari 4 penulis Al-Qur’an, berapa buku yang dibuat pertama kali, 3) dan Sebutkan satu dari 3 orang penyempurna Al-Qur’an!
9. 1) Kapan Al-Qur’an itu mulai diturunkan, 2) kapan berakhirnya, 3) ayat apa yang pertama kali turun, 4) ayat apa yang terakhir, 5) berapa jumlah suratnya?
10. Takdir itu ada yang dapat ditangguhkan/ditolak. Apa yang menyebabkan Allah menangguhkan bencana di suatu tempat?
Manusia diberi amanah sebagai pengusaha di bumi. Sebelum turun ke bumi Adam sudah dibekali ilmu pengetahuan tentang nama sekalian yang ada

Tumbuhan Obat

Followers